Skocz do:

REGULAMIN SESJI MEDYTACYJNEJ

REGULAMIN SESJI MEDYTACYJNEJ (“Regulamin”)

Regulamin obowiązuje od 16.01.2016 r.

1. Organizatorem sesji medytacyjnych jest Opactwo Benedyktynów ul. Mickiewicza 6, Lubiń 64-010 Krzywiń (zwane dalej Organizatorem).


2. Uczestnikiem sesji medytacyjnej, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia. Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą posiadać pisemna zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uczestnictwo w sesji.


3. Sesja medytacyjna odbywa się w Opactwie i będzie przebiega zgodnie z planem zamieszczonym na stronie: lubin-medytacje.pl/zapisy


4. W sesji medytacyjnej może wziąć udział osoba, która nie posiada przeciwwskazań psychologicznych i zdrowotnych. W przypadku schorzeń lub przyjmowania leków uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi, który może na tej podstawie odmówić Uczestnikowi udziału w sesji medytacyjnej.


5. Udział w sesji medytacyjnej jest dobrowolny. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zdrowotne i osobiste rezultaty wynikające z udziału w sesji medytacyjnej.


6. Uczestnicy sesji medytacyjnej mają obowiązek przestrzegać regulaminu Domu Gości Opactwa.


7. W celu rejestracji na sesję medytacyjną Uczestnik zobowiązany jest do wysłania formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie: www.lubin-medytacje.pl/zapisy


8. Uczestnik jest zobowiązany do podania następujących danych osobowych potrzebnych do zarejestrowania: imię, nazwisko, miasto zamieszkania, wiek, e-mail oraz telefon kontaktowy.


9. Dane osobowe podane podczas rejestracji będą wykorzystane jedynie w celu organizacji sesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


10. Po rejestracji Uczestnik otrzyma mailem informację będącą potwierdzeniem zgłoszenia, w którym będą zawarte wszystkie informacje dotyczące dalszych kroków i dokonania płatności zaliczki.


11. Uczestnik dokonuje wpłaty zaliczki w wysokości i terminie podanym w mailu potwierdzającym zgłoszenie. Dopiero zaksięgowana wpłata na rachunku Organizatora jest równoznaczna z rezerwacją miejsca.


12. W przypadku niedokonania płatności w wyznaczonym terminie, zgłoszenie zostaje anulowane.


13. Jeśli po wpłacie zaliczki Uczestnik dokona zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w sesji maksymalnie 14 dni przed dniem rozpoczęcia sesji wpłacona zaliczka zostanie zwrócona. W przypadku późniejszych zgłoszeń rezygnacji z uczestnictwa w sesji zaliczka nie będzie zwracana.


14. Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić na adres e-mail: osrodek@benedyktyni.net lub telefonicznie pod nr: 660-507-614.


15. W celu optymalnego wykorzystania miejsc Organizator, za pomocą e-maila lub telefonicznie, może dokonać potwierdzenia uczestnictwa w sesji medytacyjnej u osób które po wysłaniu zgłoszenia nie zostały zarejestrowane na sesję i zostały wpisane na listę rezerwową. W takich przypadkach potwierdzenie uczestnictwa w sesji medytacyjnej może być dokonane na mniej niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia sesji medytacyjnej.


16. Uczestnik nie ma możliwości zmieniać dowolnie terminu sesji. Zapisanie się na sesję w określonym terminie wyklucza możliwość uczestnictwa w innym terminie.  Uczestnictwo w sesji w innym terminie jest możliwe po wysłaniu nowego zgłoszenia na ten termin i pod warunkiem jego rejestracji.


17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej sesję medytacyjną.


18. W przypadku odwołania sesji medytacyjnej z winy Organizatora uczestnikom zostaną zwrócone wpłacone zaliczki.


REGULAMIN UCZESTNICTWA W SESJI MEDYTACYJNEJ

W KLASZTORZE BENEDYKTYNÓW W LUBINIU

W CZASIE PANDEMII COVID-19 (“Regulamin Covid-19“)

Regulamin Covid-19 stanowi integralną część Regulaminu i obowiązuje od 17 października 2020r. do odwołania.

OGÓLNE

 1. W sesji mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe (bez widocznych objawów choroby).
 2. Przed zakwaterowaniem uczestnicy mają obowiązek kompletnego wypełnienia Ankiety Kwalifikacji oraz pomiaru temperatury.
 3. Uczestnik sesji, wysyłając ze strony https://lubin-medytacje.pl/zapisy/ Formularz zgłoszeniowy na sesję i akceptując Regulamin sesji, jednocześnie wyraża zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury ciała przed rozpoczęciem sesji oraz w jej trakcie w razie takiej potrzeby.
 4. Ankieta Kwalifikacji stanowi integralną część regulaminu w czasie pandemii COVID-19.
 5. W sesji mogą wziąć udział jedynie osoby, które w Ankiecie Kwalifikacji odpowiedziały „NIE” na pytania od 1 do 6.
 6. Prowadzący sesję mają prawo odmówić dalszego przebywania na sesji medytacyjnej i w Klasztorze osobie, która nie stosuje się do Regulaminu, osobie która nie odpowiedziała na wszystkie pytania w Ankiecie Kwalifikacji lub odpowiedziała „TAK” choćby na jedno z pytań od 1 do 6 (w tym osobie z zauważalnymi objawami choroby (kaszel, duszności, gorączka 38 stopni Celsjusza i powyżej).
 7. Dopuszcza się do udziału w sesji medytacyjnej osoby, które odpowiedziały „TAK” na pytanie od 7 do 9.
 8. Osobom, które poinformowały Ośrodek przed przyjazdem na sesję medytacyjną o zajściu okoliczności, o których mowa w pytaniach od 1 do 6 Ankiety Kwalifikacji oraz tym, które odpowiedziały “TAK” choćby na jedno z powyższych pytań przy wypełnianiu Ankiety bezpośrednio po przyjeździe na sesję, co wyeliminowało je z uczestnictwa w sesji medytacyjnej, wpłacona zaliczka zostanie zwrócona.
 9. W czasie sesji medytacyjnej obowiązuje zakaz przebywania na piętrze gościnnym osobom spoza sesji, w tym braciom zakonnych (z wyjątkiem Prefekta Gości wykonującego czynności pomocnicze dla organizatorów sesji).
 10. Istnieje możliwość zakupu maseczek ochronnych w sklepiku przy furcie.
 11. Każdy uczestnik sesji medytacyjnej ma obowiązek niezwłocznego poinformowania mailem lub telefonicznie Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej email: osrodek@benedyktyni.net telefon: 660 507 614 o pojawieniu się u niego objawów choroby Covid-19 lub o pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS-Cov-2. Obowiązek ten dotyczy okresu 21 dni od zakończenia sesji medytacyjnej.
 12. Dodatkowo, niezależnie od obowiązku określonego w pkt. 11 powyżej, osoby które odpowiedziały „TAK” na pytanie od 7 do 9 w Ankiecie, mają obowiązek niezwłocznie po upływie 21 dni od zakończenia sesji medytacyjnej poinformowania Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej w klasztorze Benedyktynów w Lubiniu o braku objawów choroby Covid-19.
 13. Brak realizacji obowiązków wymienionych w pkt. 11 i 12 powyżej, powoduje nierozpatrywanie zgłoszeń osób których to dotyczy, przy zapisach na kolejne sesje.
 14. Wyznaczeni przez prowadzącego dyżurni dezynfekują w określonych godzinach wspólne powierzchnie dotykowe tj. klamki, poręcze, kontakty i włączniki oświetlenia, zgodnie z ustalonym grafikiem.
 15. W czasie sesji medytacyjnej obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos: w czasie przemieszczania się po Domu Gości, w czasie modlitw w kościele i oratorium, w czasie przebywania w kuchni i w czasie pracy (z wyjątkiem pracy na świeżym powietrzu i w czasie pracy z zachowania dystansu min. 2 m)

KUCHNIA i REFEKTARZ

 1. Wstęp do kuchni gościnnej mają prawo tylko uczestnicy sesji medytacyjnej.
 2. Jednocześnie w kuchni gościnnej mają prawo przebywać max. 3 osoby z zachowaniem odstępu min. 1,5 metra.
 3. Obowiązuje zakaz wstępu do domu zamieszkałego przez mnichów (tzw. Nowy Dom) w tym: kuchni, łazienek i refektarza.
 4. Obowiązuje zakaz wstępu do pomieszczeń zajmowanych przez mnichów na pierwszym piętrze domu zamieszkałego przez gości.
 5. Osoby przygotowujące posiłki robią to w rękawiczkach i maseczkach. Rękawiczki i maseczki jednorazowe dostępne są w kuchni gościnnej. Po użyciu wyrzucamy je do śmieci zmieszanych.
 6. Osoby przygotowujące posiłki dystrybuują jedzenie zgodnie z instrukcją podaną przez prowadzącego.
 7. Po skończonym posiłku zostawiamy naczynia przed sobą na stole w refektarzu. Wyznaczeni dyżurni znoszą i myją naczynia, dezynfekują stoły oraz układają naczynia na stole serwitorskim na kolejny posiłek.
 8. Obiad odbieramy z pomieszczenia pracowniczego znajdującego się za dobudówką do kuchni, po lewej stronie od głównego wejścia do Nowego Domu.
 9. Brak produktów spożywczych w kuchni gościnnej zgłaszamy prowadzącemu sesję. Nie organizujemy produktów na własną rękę.
 10. Nie korzystamy z rozmównic znajdujących się na parterze.
 11. Podczas posiłków w refektarzu noszenie maseczek przestaje obowiązywać z chwilą zajęcia miejsca siedzącego przy stole i zaczyna obowiązywać po wstaniu od stołu.
 12. Po każdorazowym użyciu kuchenki gazowej, czajnika do gotowania wody i ekspresu do kawy obowiązuje dezynfekcja powierzchni dotykowych, w tym gałek, uchwytów i przycisków.

SALA MEDYTACYJNA

 1. Na sali medytacyjnej noszenie maseczek przestaje obowiązywać po zajęciu miejsca na macie i zaczyna obowiązywać po powstaniu z maty.
 2. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiązuje podczas wykonywania metanii.
 3. Obowiązuje odstęp przynajmniej 1,5 metra pomiędzy matami.
 4. Po każdym bloku medytacyjnym osoba odpowiedzialna za salę medytacyjną otwiera wszystkie okna i wietrzy pomieszczenie.
 5. Podczas medytacji w ruchu zachowujemy odstępy min. 1,5 metra.
 6. Podczas wchodzenia i wychodzenia z sali medytacyjnej zachowujemy odstęp co najmniej 1,5 metra.
 7. Wyznaczony dyżurny dezynfekuje klamki, poręcze i kontakty na korytarzach, w toaletach, na sali medytacyjnej w kuchni gościnnej, w refektarzu, 5 razy dziennie zgodnie z instrukcją udzieloną mu przez prowadzącego sesję. Po każdorazowej dezynfekcji zaznacza ten fakt na grafiku dezynfekcji dostępnym na tablicy ogłoszeń w kuchni gościnnej.

KOŚCIÓŁ

 1. W czasie mszy świętej i modlitw zakonnych w kościele obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos.
 2. Siadamy w ławkach zachowując między sobą odstęp przynajmniej 1,5 metra.
 3. Używamy tylko brewiarzy przydzielonych każdemu indywidualnie. Po każdej sesji medytacyjnej używane brewiarze zastają poddane 10 dniowej kwarantannie.
 4. Przechodząc z piętra gościnnego do kościoła używamy jedynie głównej klatki schodowej przy kuchni. Boczna klatka schodowa (od kaplicy na piętro gościnne) jest wyłączona z użytku uczestników sesji medytacyjnej.
 5. Wszelkie uwagi zgłaszamy prowadzącemu sesję.

ŁAZIENKI I UBIKACJE

 1. Używamy tylko toalet i pryszniców (oznaczonych literami) przydzielonych dla konkretnych pokoi. Informacje o literach oznaczających przydzielone dla konkretnego pokoju poszczególne toalety i prysznice znajdują się w indywidualnych pokojach. Osoby zakwaterowane w pokojach z łazienkami używają wyłącznie łazienki i toalety w swoim pokoju.
 2. Jednocześnie w łazience mogą przebywać max. 2 osoby z zachowaniem dystansu minimum 1,5 metra.
 3. Każdorazowo, zaraz po użyciu toalet dezynfekujemy klapę, deskę sedesową, przycisk pojemnika na wodę i klamkę środkami do dezynfekcji dostępnymi w każdej łazience.
 4. Obowiązuje zakaz używania suszarek nadmuchowych.
 5. Wszelkie braki środków higienicznych, środków do dezynfekcji czy jakiekolwiek usterki zgłaszamy prowadzącemu sesję.

BEZWZGLĘDNIE REKOMENDUJEMY:

– unikaj bliższego kontaktu,

– zachowaj przestrzeń szacunku,

– przy powitaniu unikaj podawania ręki,

– często myj dokładnie ręce przez co najmniej 30 sekund w ciepłej wodzie z  mydłem (po każdym zetknięciu dłoni z powierzchnią dotykową wielu osób, w sposób zgodny z zaleceniami),

– często używaj płynów dezynfekujących i żeli antybakteryjnych (w sposób zgodny z zaleceniami),,

– kichaj lub kasłaj przysłaniając twarz przedramieniem lub chusteczką; po użyciu chusteczki wyrzuć ja do pojemnika na śmieci zmieszane,

– nie dotykaj dłonią klamek i poręczy; drzwi otwieraj łokciem, kontakty włączaj/wyłączaj łokciem lub kostkami dłoni,

– nie dotykaj dłońmi twarzy, oczu, nosa i ust,

– zachowaj dystans,

– bądź spokojny

ANKIETA  KWALIFIKACJI („ANKIETA”)

OŚRODEK MEDYTACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

W KLASZTORZE BENEDYKTYNÓW W LUBINIU

DATA: …………./…………./2021

IMIĘ I NAZWISKO:…………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu do kontaktu: ………………………………………………………………………..

Miasto: ……………………………………………

Wynik pomiaru temperatury: …………………… stopni Celsjusza

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

1) Czy występuje u Pana/Pani gorączka (temperatura ciała 38,0 stopni Celsjusza i powyżej)?

      TAK                 NIE

2) Czy występują u Pana/Pani trudności w oddychaniu lub duszności?

      TAK                NIE

3) Czy występuje u Pana/Pani kaszel?

       TAK               NIE

4) Czy występuje u Pana/Pani utrata węchu i/lub smaku?

       TAK               NIE

5) Czy Pan/Pani lub ktoś z Pana/Pani domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną)?

       TAK               NIE

6) Czy w ciągu ostatnich 14 dni miał Pan/Pani bliski kontakt z osobą z potwierdzonym lub prawdopodobnym rozpoznaniem COVID-19?

Jako bliski kontakt należy rozumieć:

• zamieszkiwanie z osobą zakażoną wirusem powodującym COVID-19

• bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem powodującym COVID-19 (np. podanie ręki)

• bezpośredni kontakt z zakaźnymi wydzielinami osoby z COVID-19 bez środków ochronnych (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel lub kichnięcie osoby chorej)

• przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą – przez dowolny czas

• przebywanie w odległości 2 metrów od osoby chorej przez czas dłuższy niż 15 minut w sytuacji każdej innej ekspozycji niewymienionej powyżej

• uzyskanie informacji od odpowiednich służb, że miał miejsce kontakt z potwierdzonym przypadkiem.

      TAK                NIE

7) Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał Pan/Pani za granicą?

      TAK                NIE

8) Czy miał Pan/Pani kontakt z osobą, która w ciągu ostatnich 2 tygodni wróciła z zagranicy?

      TAK                NIE


9) Czy jest Pan/Pani czynnym zawodowo przedstawicielem zawodów, mogącym mieć kontakt z osobą zakażoną, podczas wykonywania obowiązków zawodowych?

      TAK                NIE    

 • Oświadczam, że udzielone przeze mnie informacje na temat moich danych osobowych oraz stanu zdrowia są zgodne z prawdą. W wypadku zatajenia jakichkolwiek informacji, biorę pełną odpowiedzialność za narażenie życia lub zdrowia osób przebywających razem ze mną w Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu (“Klasztor”) i uczestniczących w sesji medytacyjnej.
 • Oświadczam, że mimo starań, dołożonych przez organizatorów sesji medytacyjnej w Ośrodku Medytacji Chrześcijańskiej w Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu (“Ośrodek”) jestem świadomy/a ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas pobytu w Klasztorze i na sesji medytacyjnej i zrzekam się prawa do wszelkich roszczeń wobec Ośrodka, Klasztoru, jego pracowników i uczestników sesji medytacyjnej, w wypadku gdyby takie zakażenie nastąpiło.
 • Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Sesji Medytacyjnej (”Regulamin”), w tym z Regulaminem Covid-19, obowiązującym w czasie stanu epidemicznego lub stanu epidemii, akceptuję go w pełni (w tym wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym, o czym jest mowa w pkt 3. Ogólne Regulaminu Covid-19) i zobowiązuję się do jego przestrzegania, w tym akceptuję, że odpowiedź „TAK” na pytania od 1 do 6 Ankiety eliminuje mnie z udziału w sesji medytacyjnej (której dotyczy Ankieta) oraz z przebywania w Klasztorze. W takiej sytuacji wyrażam zgodę na opuszczenie Klasztoru i rezygnację z udziału w sesji medytacyjnej (której dotyczy Ankieta).

………………………………………………………………………….……..


(data i czytelny podpis)

Secured By miniOrange