Skocz do:

REGULAMIN SESJI MEDYTACYJNEJ

REGULAMIN SESJI MEDYTACYJNEJ („Regulamin”)

Regulamin obowiązuje od 16.01.2016 r.

1. Organizatorem sesji medytacyjnych jest Opactwo Benedyktynów ul. Mickiewicza 6, Lubiń 64-010 Krzywiń (zwane dalej Organizatorem).


2. Uczestnikiem sesji medytacyjnej, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia. Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą posiadać pisemna zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uczestnictwo w sesji.


3. Sesja medytacyjna odbywa się w Opactwie i będzie przebiega zgodnie z planem zamieszczonym na stronie: lubin-medytacje.pl/zapisy


4. W sesji medytacyjnej może wziąć udział osoba, która nie posiada przeciwwskazań psychologicznych i zdrowotnych do udziału w sesji. W przypadku schorzeń lub przyjmowania leków uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu prowadzącemu sesję, który kierując się troską o dobro jednostki i grupy może po rozeznaniu sytuacji odmówić Uczestnikowi udziału w sesji medytacyjnej.


5. Udział w sesji medytacyjnej jest dobrowolny. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zdrowotne i osobiste rezultaty wynikające z udziału w sesji medytacyjnej.


6. Uczestnicy sesji medytacyjnej mają obowiązek przestrzegać regulaminu Domu Gości Opactwa.


7. W celu rejestracji na sesję medytacyjną Uczestnik zobowiązany jest do wysłania formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie: lubin-medytacje.pl/zapisy


8. Uczestnik jest zobowiązany do podania następujących danych osobowych potrzebnych do zarejestrowania: imię, nazwisko, miasto zamieszkania, wiek, e-mail oraz telefon kontaktowy.


9. Dane osobowe podane podczas rejestracji będą wykorzystane jedynie w celu organizacji sesji oraz w celu określonym w pkt. 4 Polityki Prywatności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


10. Po rejestracji Uczestnik otrzyma mailem informację będącą potwierdzeniem zgłoszenia, w którym będą zawarte wszystkie informacje dotyczące dalszych kroków i dokonania płatności zaliczki.


11. Uczestnik dokonuje wpłaty zaliczki w wysokości i terminie podanym w mailu potwierdzającym zgłoszenie. Dopiero zaksięgowana wpłata na rachunku Organizatora jest równoznaczna z rezerwacją miejsca.


12. W przypadku niedokonania płatności w wyznaczonym terminie, zgłoszenie zostaje anulowane.


13. Jeśli po wpłacie zaliczki Uczestnik dokona zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w sesji maksymalnie 14 dni przed dniem rozpoczęcia sesji wpłacona zaliczka zostanie zwrócona. W przypadku późniejszych zgłoszeń rezygnacji z uczestnictwa w sesji zaliczka nie będzie zwracana.


14. Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić na adres e-mail: osrodek@lubin-medytacje.pl

 lub telefonicznie pod nr: 660-507-614.


15. W celu optymalnego wykorzystania miejsc Organizator, za pomocą e-maila lub telefonicznie, może dokonać potwierdzenia uczestnictwa w sesji medytacyjnej u osób które po wysłaniu zgłoszenia nie zostały zarejestrowane na sesję i zostały wpisane na listę rezerwową. W takich przypadkach potwierdzenie uczestnictwa w sesji medytacyjnej może być dokonane na mniej niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia sesji medytacyjnej.


16. Uczestnik nie ma możliwości zmieniać dowolnie terminu sesji. Zapisanie się na sesję w określonym terminie wyklucza możliwość uczestnictwa w innym terminie.  Uczestnictwo w sesji w innym terminie jest możliwe po wysłaniu nowego zgłoszenia na ten termin i pod warunkiem jego rejestracji.


17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej sesję medytacyjną.


18. W przypadku odwołania sesji medytacyjnej z winy Organizatora uczestnikom zostaną zwrócone wpłacone zaliczki.


REGULAMIN UCZESTNICTWA W SESJI MEDYTACYJNEJ

W KLASZTORZE BENEDYKTYNÓW W LUBINIU

W CZASIE PANDEMII COVID-19 („Regulamin Covid-19„)

Regulamin Covid-19 od dnia 13 kwietnia 2022r. zostaje zawieszony do odwołania.

 OGÓLNE

 1.      W sesji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe (bez widocznych objawów choroby COVID-19 wymienionych w Ankiecie Kwalifikacji), które bezpośrednio przed zakwaterowaniem na sesję okażą Prefektowi Gości lub wyznaczonej osobie: 
 - dokument, wydany przez uprawnione do tego organy lub instytucje, potwierdzający fakt, że:

 a)      zostały zaszczepione drugą dawką szczepionki mRNA (Pfizer/BioNTech, Moderna) przeciw COVID-19 i minęło ponad 14 dni od tego zdarzenia,

 b)      zostały zaszczepione pierwszą dawką szczepionki wektorowej (AstraZeneca, Johnson&Johnson) przeciwko COVID-19 i minęły ponad 4 tygodnie od tego zdarzenia,

 c)      zostały zaszczepione pierwszą dawką szczepionki przeciwko COVID-19 (mRNA lub wektorowej) przy czym ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19,

 d)      w ciągu ostatnich 180 dni przebyła ona zachorowanie na COVID-19,

 - lub okażą zaświadczenie wydane przez uprawnione do tego organy lub instytucje, świadczące o:

 e)      negatywnym wyniku diagnostycznego testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 48 h licząc od momentu rozpoczęcia sesji lub,

 f)       negatywnym wyniku diagnostycznego testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 72 h, licząc od momentu rozpoczęcia sesji.

 2.      Przed zakwaterowaniem uczestnicy mają obowiązek kompletnego wypełnienia Ankiety Kwalifikacji oraz pomiaru temperatury.

 3.      Uczestnik sesji, wysyłając ze strony https://lubin-medytacje.pl/zapisy/ Formularz zgłoszeniowy na sesję i akceptując Regulamin sesji, jednocześnie wyraża zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury ciała przed rozpoczęciem sesji oraz w jej trakcie w razie takiej potrzeby.

 4.      Ankieta Kwalifikacji stanowi integralną część regulaminu w czasie pandemii COVID-19.

 5.      Prowadzący sesję mają prawo odmówić dalszego przebywania na sesji medytacyjnej i w Klasztorze osobie, która nie stosuje się do Regulaminu, osobie która nie odpowiedziała na wszystkie pytania w Ankiecie Kwalifikacji oraz osobie z zauważalnymi objawami choroby COVID-19, wymienionymi w Ankiecie Kwalifikacji.

6.       Osobom, które przed przyjazdem na sesję medytacyjną, poinformowały Ośrodek o rezygnacji z udziału w sesji w wyniku zajścia  okoliczności, o których mowa w pytaniach od 1 do 5 Ankiety Kwalifikacji oraz tym, którym bezpośrednio po przyjeździe na sesję, odmówiono udziału w sesji, ze względu na występowanie zauważalnych objawów choroby COVID-19, o których mowa w pkt. 5, co wyeliminowało je z uczestnictwa w sesji medytacyjnej, wpłacona zaliczka zostanie zwrócona. 

 7.      W czasie sesji medytacyjnej obowiązuje zakaz przebywania na piętrze gościnnym osobom spoza sesji, w tym również braciom zakonnym (z wyjątkiem Prefekta Gości i wyznaczonych braci wykonujących czynności pomocnicze dla organizatorów sesji). 

 8.      Istnieje możliwość zakupu maseczek ochronnych w sklepiku przy furcie.

 9.       Jeśli w ciągu 21 dni od zakończenia sesji medytacyjnej, u uczestnika sesji pojawią się objawy choroby COVID-19 lub uzyska on pozytywny wynik testu diagnostycznego na obecność wirusa SARS-Cov-2, uczestnik sesji ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym zdarzeniu, mailem lub telefonicznie, Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej (email: osrodek@lubin-medytacje.pl, telefon: 660 507 614). 
  
 KUCHNIA i REFEKTARZ
  
 1.      Wstęp do kuchni gościnnej mają prawo tylko uczestnicy sesji medytacyjnej.
 2.      Jednocześnie w kuchni gościnnej mają prawo przebywać max. 4 osoby. 
 3.      Obowiązuje zakaz wstępu do domu zamieszkałego przez mnichów (tzw. Nowy Dom) w tym: kuchni, łazienek i refektarza.
 4.      Obowiązuje zakaz wstępu do pomieszczeń zajmowanych przez mnichów na pierwszym piętrze Domu Gości.
 5.      Osoby przygotowujące posiłki robią to w rękawiczkach. Rękawiczki jednorazowe dostępne są w kuchni gościnnej. Po użyciu wyrzucamy je do śmieci zmieszanych.
 6.      Osoby przygotowujące posiłki dystrybuują jedzenie zgodnie z instrukcją podaną przez prowadzącego sesję lub wyznaczoną osobę.
 7.      Po skończonym posiłku zostawiamy naczynia przed sobą na stole w refektarzu. Wyznaczeni dyżurni znoszą i myją naczynia, dezynfekują stoły oraz układają naczynia na stołach na kolejny posiłek.
 8.      Obiad odbieramy z pomieszczenia pracowniczego znajdującego się za dobudówką do kuchni, po lewej stronie od głównego wejścia do Nowego Domu. 
 9.      Brak produktów spożywczych w kuchni gościnnej zgłaszamy prowadzącemu sesję. Nie organizujemy produktów na własną rękę.
  
SALA MEDYTACYJNA

 1.      Na sali medytacyjnej nie obowiązuje noszenie maseczek. 
 2.      Po każdym bloku medytacyjnym osoba odpowiedzialna za salę medytacyjną otwiera wszystkie okna i wietrzy pomieszczenie.
 3.      Podczas medytacji w ruchu zachowujemy odstępy min. 1,5 metra.
 4.      Podczas wchodzenia i wychodzenia z sali medytacyjnej zachowujemy przestrzeń szacunku.
 5.      Sterownik ogrzewania i chłodzenia na sali medytacyjnej obsługuje wyłącznie asystent sesji lub osoba wyznaczona.
 
KOŚCIÓŁ

 1.      W czasie mszy świętej i modlitw zakonnych w kościele i oratorium obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos.
 2.      Używamy tylko brewiarzy przydzielonych każdemu indywidualnie. Po każdej sesji medytacyjnej używane brewiarze zastają poddane 10 dniowej kwarantannie. 
 3.      Przechodząc z piętra gościnnego do kościoła używamy jedynie głównej klatki schodowej przy kuchni. Boczna klatka schodowa (od kaplicy na piętro gościnne) jest wyłączona z użytku uczestników sesji medytacyjnej. 
 4.      Wszelkie uwagi zgłaszamy prowadzącemu sesję.
 
ŁAZIENKI I UBIKACJE

 1.      Używamy tylko toalet i pryszniców (oznaczonych literami) przydzielonych dla konkretnych pokoi. Informacje o literach oznaczających przydzielone dla konkretnego pokoju poszczególne toalety i prysznice znajdują się w indywidualnych pokojach. Osoby zakwaterowane w pokojach z łazienkami używają wyłącznie łazienki i toalety w swoim pokoju.
 2.      Jednocześnie w łazience mogą przebywać max. 3 osoby. 
 3.      Każdorazowo, zaraz po użyciu toalet dezynfekujemy klapę, deskę sedesową, przycisk pojemnika na wodę i klamkę środkami do dezynfekcji dostępnymi w każdej łazience.
 4.      Wszelkie braki środków higienicznych, środków do dezynfekcji czy jakiekolwiek usterki zgłaszamy prowadzącemu sesję.

BEZWZGLĘDNIE REKOMENDUJEMY:

 - unikaj bliższego kontaktu, 
 - zachowaj przestrzeń szacunku,
 - często myj dokładnie ręce przez co najmniej 30 sekund w ciepłej wodzie z 
   mydłem (po każdym zetknięciu dłoni z powierzchnią dotykową wspólną wielu osób, w sposób zgodny z zaleceniami),
 - stosownie do potrzeb  używaj płynów dezynfekujących i żeli antybakteryjnych (w sposób zgodny z zaleceniami),
 - kichaj lub kasłaj przysłaniając twarz przedramieniem lub chusteczką; po użyciu chusteczki wyrzuć ją do pojemnika na śmieci zmieszane,
 - nie dotykaj dłońmi twarzy, oczu, nosa i ust,
 - zachowaj dystans,
 - bądź spokojny.

ANKIETA  KWALIFIKACJI („ANKIETA”) do Regulaminu Covid-19, obowiązującego od 01.07.2021r. do odwołania

OŚRODEK MEDYTACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

W KLASZTORZE BENEDYKTYNÓW W LUBINIU

DATA: …………./…………./2021

IMIĘ I NAZWISKO:…………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu do kontaktu: ………………………………………………………………………..

Miasto: ……………………………………………

Wynik pomiaru temperatury: …………………… stopni Celsjusza

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

1) Czy występuje u Pana/Pani gorączka (temperatura ciała 38,0 stopni Celsjusza lub powyżej)?

      TAK                NIE

2) Czy występuje u Pana/Pani trudności w oddychaniu lub uczucie duszności?

      TAK                NIE

3) Czy występuje u Pana/Pani kaszel?

TAK               NIE

4) Czy występują u Pana/Pani utrata węchu lub smaku?

       TAK               NIE

5) Czy występują u Pana/Pani jeden z wymienionych objawów: ogólne zmęczenie i osłabienie, bóle mięśniowo- stawowe, „łamanie” w kościach, biegunka, wymioty, ból gardła, zapalenia spojówek?

       TAK                NIE

Jeśli TAK to jakie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Oświadczam, że udzielone przeze mnie informacje na temat moich danych osobowych oraz stanu zdrowia są zgodne z prawdą. W wypadku zatajenia jakichkolwiek informacji, biorę pełną odpowiedzialność za narażenie życia lub zdrowia osób przebywających razem ze mną w Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu („Klasztor”), i uczestniczących w sesji medytacyjnej.

• Oświadczam, że mimo starań, dołożonych przez organizatorów sesji medytacyjnej w Ośrodku Medytacji Chrześcijańskiej w Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu („Ośrodek”) jestem świadomy/a ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas pobytu w Klasztorze i na sesji medytacyjnej i zrzekam się prawa do wszelkich roszczeń wobec Ośrodka, Klasztoru, jego pracowników i uczestników sesji medytacyjnej, w wypadku gdyby takie zakażenie nastąpiło.

• Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Sesji Medytacyjnej (”Regulamin”), w tym z Regulaminem Uczestnictwa w Sesji Medytacyjnej w Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu w Czasie Panedemii Covid-19, obowiązującym w czasie stanu epidemicznego lub stanu epidemii, akceptuję go w pełni (w tym wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym, o czym jest mowa w pkt 3. Ogólne Regulaminu Covid-19) i zobowiązuję się do jego przestrzegania, w tym akceptuję, że odpowiedź „TAK” na pytania od 1 do 5 Ankiety może wyeliminować mnie z udziału w sesji medytacyjnej (której dotyczy Ankieta) oraz z przebywania w Klasztorze. W takiej sytuacji wyrażam zgodę na opuszczenie Klasztoru i rezygnację z udziału w sesji medytacyjnej (której dotyczy Ankieta).

………………………………………………………………………….……..

(data i czytelny podpis)