Skocz do:

REGULAMIN SESJI MEDYTACYJNEJ

REGULAMIN SESJI MEDYTACYJNEJ (“Regulamin”)

Regulamin obowiązuje od 16.01.2016 r.

1. Organizatorem sesji medytacyjnych jest Opactwo Benedyktynów ul. Mickiewicza 6, Lubiń 64-010 Krzywiń (zwane dalej Organizatorem).


2. Uczestnikiem sesji medytacyjnej, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia. Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą posiadać pisemna zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uczestnictwo w sesji.


3. Sesja medytacyjna odbywa się w Opactwie i będzie przebiega zgodnie z planem zamieszczonym na stronie: lubin-medytacje.pl/zapisy


4. W sesji medytacyjnej może wziąć udział osoba, która nie posiada przeciwwskazań psychologicznych i zdrowotnych. W przypadku schorzeń lub przyjmowania leków uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi, który może na tej podstawie odmówić Uczestnikowi udziału w sesji medytacyjnej.


5. Udział w sesji medytacyjnej jest dobrowolny. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zdrowotne i osobiste rezultaty wynikające z udziału w sesji medytacyjnej.


6. Uczestnicy sesji medytacyjnej mają obowiązek przestrzegać regulaminu Domu Gości Opactwa.


7. W celu rejestracji na sesję medytacyjną Uczestnik zobowiązany jest do wysłania formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie: www.lubin-medytacje.pl/zapisy


8. Uczestnik jest zobowiązany do podania następujących danych osobowych potrzebnych do zarejestrowania: imię, nazwisko, miasto zamieszkania, wiek, e-mail oraz telefon kontaktowy.


9. Dane osobowe podane podczas rejestracji będą wykorzystane jedynie w celu organizacji sesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


10. Po rejestracji Uczestnik otrzyma mailem informację będącą potwierdzeniem zgłoszenia, w którym będą zawarte wszystkie informacje dotyczące dalszych kroków i dokonania płatności zaliczki.


11. Uczestnik dokonuje wpłaty zaliczki w wysokości i terminie podanym w mailu potwierdzającym zgłoszenie. Dopiero zaksięgowana wpłata na rachunku Organizatora jest równoznaczna z rezerwacją miejsca.


12. W przypadku niedokonania płatności w wyznaczonym terminie, zgłoszenie zostaje anulowane.


13. Jeśli po wpłacie zaliczki Uczestnik dokona zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w sesji maksymalnie 14 dni przed dniem rozpoczęcia sesji wpłacona zaliczka zostanie zwrócona. W przypadku późniejszych zgłoszeń rezygnacji z uczestnictwa w sesji zaliczka nie będzie zwracana.


14. Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić na adres e-mail: osrodek@benedyktyni.net lub telefonicznie pod nr: 660-507-614.


15. W celu optymalnego wykorzystania miejsc Organizator, za pomocą e-maila lub telefonicznie, może dokonać potwierdzenia uczestnictwa w sesji medytacyjnej u osób które po wysłaniu zgłoszenia nie zostały zarejestrowane na sesję i zostały wpisane na listę rezerwową. W takich przypadkach potwierdzenie uczestnictwa w sesji medytacyjnej może być dokonane na mniej niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia sesji medytacyjnej.


16. Uczestnik nie ma możliwości zmieniać dowolnie terminu sesji. Zapisanie się na sesję w określonym terminie wyklucza możliwość uczestnictwa w innym terminie.  Uczestnictwo w sesji w innym terminie jest możliwe po wysłaniu nowego zgłoszenia na ten termin i pod warunkiem jego rejestracji.


17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej sesję medytacyjną.


18. W przypadku odwołania sesji medytacyjnej z winy Organizatora uczestnikom zostaną zwrócone wpłacone zaliczki.


REGULAMIN UCZESTNICTWA W SESJI MEDYTACYJNEJ

W KLASZTORZE BENEDYKTYNÓW W LUBINIU

W CZASIE PANDEMII COVID-19 (“Regulamin Covid-19“)

Regulamin Covid-19 stanowi integralną część Regulaminu i obowiązuje od 1 lipca 2020r. do odwołania.

OGÓLNE

 1. W sesji mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe (bez widocznych objawów choroby).
 2. Przed zakwaterowaniem uczestnicy mają obowiązek kompletnego wypełnienia Ankiety Kwalifikacji oraz pomiaru temperatury.
 3. Ankieta Kwalifikacji stanowi integralną część Regulaminu Covid-19.
 4. W sesji mogą wziąć udział jedynie osoby, które w Ankiecie Kwalifikacji odpowiedziały „NIE” na pytania od 1 do 6.
 5. Prowadzący sesję mają prawo odmówić dalszego przebywania w na sesji medytacyjnej i w Klasztorze osobie, która nie stosuje się do Regulaminu, osobie która nie odpowiedziała na wszystkie pytania w Ankiecie Kwalifikacji lub odpowiedziała „TAK” choćby na jedno z pytań od 1 do 6  (w tym osobie z zauważalnymi objawami choroby (kaszel, duszności, gorączka 38,0 stopni Celsjusza i powyżej).
 6. Dopuszcza się do udziału w sesji medytacyjnej osoby, które odpowiedziały „TAK” na pytania od 7 do 9.
 7. Osobom, które poinformowały Ośrodek przed przyjazdem na sesję, o zajściu okoliczności, o których mowa w pytaniach od 1 do 6 Ankiety Kwalifikacji oraz tym, które odpowiedziały “TAK” choćby na jedno z powyższych pytań przy wypełnianiu Ankiety bezpośrednio po przyjeździe, co wyeliminowało je z uczestnictwa w sesji medytacyjnej, wpłacona zaliczka zostanie zwrócona.
 8. W czasie sesji medytacyjnej obowiązuje zakaz przebywania na piętrze gościnnym osobom spoza sesji, w tym braciom zakonnych (z wyjątkiem Prefekta Gości wykonującego czynności pomocnicze dla organizatorów sesji medytacyjnej).
 9. Istnieje możliwość zakupu maseczek ochronnych.
 10. Każdy uczestnik sesji medytacyjnej ma obowiązek niezwłocznego poinformowania mailem lub telefonicznie Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej (“Ośrodek”) (email: osrodek@benedyktyni.net telefon: 660 507 614) o pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS-Cov-2. Obowiązek ten dotyczy okresu 21 dni od zakończenia sesji medytacyjnej.
 11. Dodatkowo, niezależnie od obowiązku określonego w pkt. 9 powyżej, osoby które odpowiedziały „TAK” na pytania od 7 do 9 w Ankiecie, mają obowiązek niezwłocznie po upływie 21 dni od zakończenia sesji medytacyjnej poinformowania Ośrodek o braku objawów choroby Covid-19.
 12. Brak realizacji obowiązków wymienionych w pkt. 9 i 10 powyżej, powoduje nierozpatrywanie zgłoszeń osób których to dotyczy, przy zapisach na kolejne sesje.
 13. Wyznaczeni przez prowadzącego sesję medytacyjną dyżurni dezynfekują w określonych godzinach wspólne powierzchnie dotykowe tj. klamki, poręcze, kontakty i włączniki oświetlenia, zgodnie z ustalonym grafikiem.

KUCHNIA

 1. Wstęp do kuchni gościnnej mają prawo tylko uczestnicy sesji medytacyjnej.
 2. Jednocześnie w kuchni gościnnej mają prawo przebywać max. 3 osoby z zachowaniem odstępu co najmniej  1,5 metra.
 3. Obowiązuje zakaz wstępu do domu zamieszkałego przez mnichów (tzw. Nowy Dom) w tym: kuchni, łazienek i refektarza.
 4. Obowiązuje zakaz wstępu do domu pomieszczeń zajmowanych przez mnichów na pierwszym piętrze domu zamieszkałego przez gości.
 5. Osoby przygotowujące posiłki robią to w rękawiczkach i maseczkach. Rękawiczki i maseczki jednorazowe dostępne są w kuchni gościnnej. Po użyciu wyrzucamy je do śmieci zmieszanych.
 6. Osoby przygotowujące posiłki dystrybuują jedzenie zgodnie z instrukcją podaną przez prowadzącego.
 7. Po skończonym posiłku zostawiamy naczynia przed sobą na stole w refektarzu. Wyznaczeni dyżurni znoszą i myją naczynia, dezynfekują stoły oraz układają naczynia na stole serwitorskim na kolejny posiłek.
 8. Obiad odbieramy z pomieszczenia pracowniczego znajdującego się za dobudówką do kuchni, po lewej stronie od głównego wejścia do Nowego Domu.
 9. Brak produktów spożywczych w kuchni gościnnej zgłaszamy prowadzącemu sesję. Nie organizujemy produktów na własną rękę.
 10. Nie korzystamy z rozmównic znajdujących się na parterze.

SALA MEDYTACYJNA

 1. Zachowujemy odstępy przynajmniej 1,5 metra pomiędzy matami.
 2. Po każdym bloku medytacyjnym osoba odpowiedzialna za salę medytacyjną otwiera wszystkie okna i wietrzy pomieszczenie.
 3. Podczas medytacji w ruchu zachowujemy odstępy co najmniej 1,5 metra.
 4. Podczas wchodzenia i wychodzenia z sali medytacyjnej zachowujemy odstęp co najmniej 1,5 metra.
 5. Wyznaczony dyżurny dezynfekuje klamki, poręcze i kontakty na korytarzach, w toaletach, na sali medytacyjnej w kuchni gościnnej, w refektarzu 5 razy dziennie zgodnie z instrukcją udzieloną mu przez prowadzącego sesję. Po każdorazowej dezynfekcji zaznacza ten fakt na grafiku dezynfekcji dostępnym na tablicy ogłoszeń w kuchni gościnnej.

KOŚCIÓŁ

 1. W czasie mszy świętej i modlitw zakonnych w kościele obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos.
 2. Siadamy w ławkach zachowując między sobą odstęp przynajmniej 1,5 metra.
 3. Używamy tylko brewiarzy przydzielonych każdemu indywidualnie. Po każdej sesji medytacyjnej używane brewiarze zastają poddane 10 dniowej kwarantannie.
 4. Przechodząc z piętra gościnnego do kościoła używamy jedynie głównej klatki schodowej przy kuchni. Boczna klatka schodowa (od kaplicy na piętro gościnne) jest wyłączona z użytku dla gości.
 5. Wszelkie uwagi zgłaszamy prowadzącemu sesję.

ŁAZIENKI I UBIKACJE

 1. Używamy tylko toalet i pryszniców (oznaczonych literami) przydzielonych dla konkretnych pokoi. Informacje o literach oznaczających przydzielone dla konkretnego pokoju poszczególne toalety i prysznice znajdują się w indywidualnych pokojach. Osoby zakwaterowane w pokojach z łazienkami używają wyłącznie łazienki i toalety w swoim pokoju.
 2. W łazience jednocześnie mogą przebywać max. 2 osoby z zachowaniem dystansu co najmniej 1,5 metra.
 3. Każdorazowo, zaraz po użyciu toalet dezynfekujemy klapę, deskę sedesową, przycisk pojemnika na wodę i klamkę środkami do dezynfekcji dostępnymi w każdej łazience.
 4. Obowiązuje zakaz używania suszarek nadmuchowych.
 5. Wszelkie braki środków higienicznych, środków do dezynfekcji czy jakiekolwiek usterki zgłaszamy prowadzącemu sesję.

REKOMENDUJEMY:

– unikaj bliższego kontaktu, przy powitaniu unikaj podawania ręki.

– często myj dokładnie ręce przez co najmniej 30 sekund w ciepłej wodzie z mydłem.

– często używaj płynów dezynfekujących i żeli antybakteryjnych.

– kichaj lub kasłaj przysłaniając twarz przedramieniem lub chusteczką.

– nie dotykaj dłonią klamek i poręczy, drzwi otwieraj łokciem.

– nie dotykaj dłońmi twarzy, oczu, nosa i ust.

– zachowaj dystans.

ANKIETA  KWALIFIKACJI („ANKIETA”)

OŚRODEK MEDYTACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

W KLASZTORZE BENEDYKTYNÓW W LUBINIU

DATA: …………./…………./2020

IMIĘ I NAZWISKO:…………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu do kontaktu: ………………………………………………………………………..

Miasto: ……………………………………………

Wynik pomiaru temperatury: …………………… stopni Celsjusza

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

1) Czy występuje u Pana/Pani gorączka (temperatura ciała 38,0 stopni Celsjusza i powyżej)?

      TAK                 NIE

2) Czy występują u Pana/Pani trudności w oddychaniu lub duszności?

      TAK                NIE

3) Czy występuje u Pana/Pani kaszel?

       TAK               NIE

4) Czy występuje u Pana/Pani utrata węchu lub smaku?

       TAK               NIE

5) Czy Pan/Pani lub ktoś z Pana/Pani domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną)?

       TAK               NIE

6) Czy w ciągu ostatnich 14 dni miał Pan/Pani bliski kontakt z osobą z potwierdzonym lub prawdopodobnym rozpoznaniem COVID-19?

Jako bliski kontakt należy rozumieć:

• zamieszkiwanie z osobą zakażoną wirusem powodującym COVID-19

• bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem powodującym COVID-19 (np. podanie ręki)

• bezpośredni kontakt z zakaźnymi wydzielinami osoby z COVID-19 bez środków ochronnych (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel lub kichnięcie osoby chorej)

• przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą – przez dowolny czas

• przebywanie w odległości 2 metrów od osoby chorej przez czas dłuższy niż 15 minut w sytuacji każdej innej ekspozycji niewymienionej powyżej

• uzyskanie informacji od odpowiednich służb, że miał miejsce kontakt z potwierdzonym przypadkiem.

      TAK                NIE

7) Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał Pan/Pani za granicą?

      TAK                NIE

8) Czy miał Pan/Pani kontakt z osobą, która w ciągu ostatnich 2 tygodni wróciła z zagranicy?

      TAK                NIE


9) Czy jest Pan/Pani czynnym zawodowo przedstawicielem zawodów, mogącym mieć kontakt z osobą zakażoną, podczas wykonywania obowiązków zawodowych?

      TAK                NIE    

 • Oświadczam, że udzielone przeze mnie informacje na temat moich danych osobowych oraz stanu zdrowia są zgodne z prawdą. W wypadku zatajenia jakichkolwiek informacji, biorę pełną odpowiedzialność za narażenie życia lub zdrowia osób przebywających razem ze mną w Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu (“Klasztor”) i uczestniczących w sesji medytacyjnej.
 • Oświadczam, że mimo starań, dołożonych przez organizatorów sesji medytacyjnej w Ośrodku Medytacji Chrześcijańskiej w Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu (“Ośrodek”) jestem świadomy/a ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas pobytu w Klasztorze i na sesji medytacyjnej i zrzekam się prawa do wszelkich roszczeń wobec Ośrodka, Klasztoru, jego pracowników i uczestników sesji medytacyjnej, w wypadku gdyby takie zakażenie nastąpiło.
 • Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Sesji Medytacyjnej (”Regulamin”), w tym z Regulaminem Covid-19, obowiązującym w czasie stanu epidemicznego lub stanu epidemii, akceptuję go w pełni i zobowiązuję się do jego przestrzegania, w tym akceptuję, że odpowiedź „TAK” na pytania od 1 do 6 Ankiety eliminuje mnie z udziału w sesji medytacyjnej (której dotyczy Ankieta) oraz z przebywania w Klasztorze. W takiej sytuacji wyrażam zgodę na opuszczenie Klasztoru i rezygnację z udziału w sesji medytacyjnej (której dotyczy Ankieta).

………………………………………………………………………….……..


(data i czytelny podpis)

Secured By miniOrange